Эрчим хүчний салбарын 2021-2022 оны хамт /тариф/-ын хэлэлцээр амжилттай батлагдлаа.

Шинэ хэлэлцээр 2021 оны 05-р сарын 24-ны өдөр батлагдсан ба 2021 оны 06-р сарын 08-ны өдөр ХНХЯ-нд бүртгэгдсэнээр хуулийн дагуу хэрэгжиж эхэлсэн.

Өмнөх хэлэлцээр буюу 2019-2020 оны хамт /тариф/-ын хэлэлцээрийг 8 бүлэг 84 заалттайгаар 2019 оны 3 сарынд 29-нд байгуулж ХНХЯ-нд бүртгүүлэн салбарын хэмжээнд мөрдөж ажилласан. Хамтын хэлэлцээрт оролцогч талуудын 2021 оны 3 сарын 25-нд ЭХЯ дээр зохион байгуулагдсан уулзалтаар эрчим хүчний салбарын хэлэлцээрийн биелэлтийг 94,6 хувьтай гэж дүгнэсэн.

Эрчим хүчний салбарын ажилтнуудын дундаж цалин 2019 онд 1592,9 сая/төг, 2020 онд 1603,2 мян/төг байна.