card

Гишүүний татвар

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар 

  • Үйлдвэрчний эвлэлийн хороод нь гишүүдийнхээ татварыг сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын нэг ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээгээр тогтоож, бэлэн бусаар хураана. 
  • Үйлдвэрчний эвлэлийн хороод нь гишүүдээс хураасан татварынхаа 30-аас доошгүй хувийг эвлэлдэн нэгдсэн мэргэжил, үйлдвэрлэлийн болон аймаг, нийслэлийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоондоо сар тутам өгнө.
  • Аймаг, нийслэлийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоод нь үйлдвэрчний эвлэлийн хороодоос төвлөрүүлсэн нийт татварын 5-аас доошгүй хувийг тухайн хорооны харъяалагдах мэргэжил, үйлдвэрлэлийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодод жилд нэг удаа шилжүүлнэ.
  • ҮЭ-ийн гишүүнээс гарч байгаа болон хасагдаж байгаа хүнд өмнө нь төлсөн татвар эргэж олгогдохгүй.

Онцлох мэдээлэл